Smarta prissignaler och effektiva elnät!

Den ökade elektrifieringen i samhället kan vara hur omfattande den vill men oavsett så behövs elnäten nyttjas mer effektivt. En hållbar elektrifiering gör både lokalsamhället tryggare samtidigt som trycket på natur och resurser minskar. Det krävs både framförhållning och ett helhetstänk, då beroendet av importerad teknik från länder som exempelvis Kina kan vara både en säkerhetsrisk och tveksam ur ett miljö- och människorättsperspektiv.

Den ökade elektrifieringen medför att trängseln ökar i nätet och det gör att det blir ännu viktigare att nyttja nätet mer effektivt. Att det blir trångt på nätet kan faktiskt vara bra för ekonomin, eftersom fler kan dela på de stora investeringar som redan investerats i elsystemet. En förutsättning för god ekonomi är dock att elnäten kan nyttjas mer effektivt än innan. Om det blir allt för trångt så ökar risken för flaskhalsar och skador på elsystemet och det innebär att elektrifieringen hämmas, att slitaget och energiförlusterna ökar.

Elnät i god balans

Elnäten är idag i stort behov av att anpassas på fler sätt än som hittills skett, där det mest ekonomiska för just nätföretagen har varit mer av investeringar i elnäten. Genom nya regler för nätföretagen, ställs numera allt högre krav på en smartare och effektivare drift och utveckling.

Så kallade ”smarta prissignaler”, där kunden tar del av de olika el-priserna beroende när elen nyttjas, är en av förutsättningarna för att hålla det lokala elnätet i god balans och underlätta för en snabb elektrifiering. Det är också något som vi arbetar för på Energicentrum, i samarbete med Gotlands Elnät AB, Plexigrid och Ngenic, samt ett gäng kommande testpilotföretag som under detta år ska få testa den nya tariff-modellen som vi tagit fram.

Många är redan vana vid varierande elhandelspriser som ger producenter av el ersättning. Kostnader för elnätet å andra sidan debiteras genom nätföretagens nättariffer. Nättariffernas priser kan variera, men vanligen endast mellan dag/natt och sommar/vinter. Men med sådana enkla prissignaler måste tillfällen med höga belastningar vara ett högst ovanligt fenomen. Orsaken är att dessa enkla tariffer lätt ger toppar i elanvändning eftersom elnätets kunder inte nås av information om att deras användning kan leda till problem med energiförlusterna och skador, och med det ett ökat behov av förstärkningar.

Optimal nättariff som gör alla nöjda

Den optimala “smarta” nättariffen förmedlar ekonomiska incitament som anpassats för situationen i varje liten del av elnätet, och för varje tidpunkt. En sådan smart prissignal speglar effektivt behovet av efterfrågeflexibilitet från elnätets kunder. Signalen öppnar även för möjligheten till ekonomisk kompensation till avhjälpande beteenden vid tillfällen då belastningen i det lokala elnätet är så hård och ansträngd att skaderisken ökar och elnätsföretagets planering för framtida uppgraderingar påverkas.

De smarta nättariffer som vi ska testa här på Gotland i år, indikerar på detta sätt effektivt var åtgärder behövs. Det blir inte längre endast elnätsföretagens jobb att anpassa elnäten. Den lokala differentieringen (lokaliseringssignaler) innebär dock att kunder i svaga elnät generellt får dyrare prissignaler. Men i tariffen som helhet tas även hänsyn till hur stor del av historiska investeringar i elnäten som en kund fått del av. Därav har vi goda förhoppningar om att tariffen både ska kunna bidra till ett effektivare nyttjande, spegla verkliga kostnader, och göra alla nöjda.

Läsa gärna mer om projektet här!

Energicentrum logotyp svart stående

Kontakt

Carl Brundin
Projektkoordinator