Förnybara energikällor

På Gotland omvandlas energi från tre förnybara primärenergislag – solenergi, bioenergi, och vindkraft. Den utvinnande energin används sedan till att värma och att förse våra hushåll med el. Hälften av elen som används på Gotland kommer från vindkraftsel genererad på ön, men här finns väldigt bra förutsättningar för både vind- och solkraft.

Alla vet vi hur blåsigt det kan vara på en ö, och Gotland har dessutom mest solinstrålning i hela Sverige. 2020 producerade vindkraften 522 GWh elström på Gotland, vilket motsvarar 26 100 hushålls årsförbrukningar*. Solkraften producerade samma år 6 GWh. Det kan tyckas lite i förhållande till vindkraften men solkraften växer kraftigt, och man ska komma ihåg att vindkraften haft lång tid på sig att nå upp till dagens nivåer.

* Förbrukningen är räknat på en villa som i snitt förbrukar 20 000 kWh/år

Gå till avsnitt

Gå till avsnitt

Solenergi på Gotland

Gotland lämpar sig utmärkt för produktion av solel, eftersom vi har bäst solinstrålning i landet. Den som har en lämplig byggnad eller mark kan sätta upp en anläggning på sin fastighet. I dag är det vanligast att fastighetsägare installerar en anläggning som klarar kraven för Egenproducerad el, tidigare benämnt mikroproduktion, men det går också att bli nettoproducent eller installera en anläggning där all el används i den egna verksamheten. Den lönsammaste anläggningen, för den som inte vill bli nettoproducent, är att använda så mycket som möjligt av den producerade elen själv i sin fastighet.

Installation av solceller

Under de senaste 15 åren har priserna för solceller sjunkit till mindre än en tiondel. Detta har gjort att solceller börjar bli lönsamt även här i Sverige, som har låga elpriser. Vill du producera egen solel? Ta en tidig kontakt med elnätsbolaget om du vill bli en nettoproducent och läs mer om förfarandet här.

Antal solcellsanläggningar på Gotland har ökat stadigt de senaste åren.

diagram över antal solcellsanläggningar på Gotland

Diagram över installerad effekt solceller på Gotland

Så har andra gjort på Gotland – inspirationsfilmer om solel

Se filmerna om hur andra – privatpersoner, föreningar och företag gjort i praktiken. Tre av filmerna har tagits fram av Energikontor Sydost.

Kontakta en solcellsambassadör

Kontakta gärna någon av Gotlands solcellssambassadörer för att få inspiration och tips.

Bo Hammar & Karin Hammar, Hörsne.
Solceller på tak och vägg, samt batterilagring.
Telefon: 0498-37097
E-post: karinhammar7@gmail.com

Marie Green & Thomas Lindersson, Barlingbo.
Solceller på mark.
Telefon: 072-7133199 (Marie), 073-5028280 (Thomas)
E-post: mariegreenbo@gmail.com, thomas.lindersson@gmail.com

Ulf Hjerthén, Lummelunda.
Solceller på garagetak.
E-post: ulf.hjerthen@telia.com

Stånga IF, Charlotte Eliasson.
Solceller på Stånga bowlinghall.
Telefon: 0737-658360.
E-post: charlotte_eliasson@hotmail.com

Företag:

Dalhem hotell, Lars Grahnström, Dalhem.
Solceller tak.
Telefon: 073-5628550

Gangvide farm, Kickan Karlsson & Per Karlsson, När.
Solceller tak och vägg, även solvärme och andra energilösningar.
Telefon: 073-1830902

_____________________

Ica Nära Wisborg, Jan Lundström. Visby.
Solceller på tak.
Telefon: 070-3358282
E-post: jan.lundstrom@nara.ica.se

_____________________

Ica När Bodi, Viktor Hedlund. När.
Solceller tak.
E-post: viktor.hedlund@nara.ica.se

Gotlandsgårdens konfektyr, Ann-Charlotte Larsson, När.
Solceller och batterilagring.
Telefon: 0705-49 23 70
E-post: 0498492370@telia.com

Ryftes grönsaker, Karin Andersson & Peter Ahl, Fole.
Solceller tak till maskinhall.
E-post: peter@ryftes.se (tekniska frågor) och karin@ryftes.se (ägare)

Läs mer

Framtidens Solel

Ett projekt som ger inspiration och tips på hur du kan använda solel för att stärka ditt företag.

Solelportalen, Energimyndigheten

En portal med information och oberoende vägledning om solceller. Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Biogasanläggning sett från ovan
Biogasanläggning sett från ovan

Bioenergi på Gotland

Bioenergi är ett helt förnybart bränsle som framställs genom rötning av organiskt material, till exempel matrester, gödsel och odlade grödor. Bioenergi består till största delen av metan. I dag är bioenergi den största förnybara energikällan i Sverige om vi ser till slutlig energianvändning. Den kan användas för värmeproduktion och elproduktion men används främst som fordonsbränsle.

På Gotland finns goda förutsättningar att producera mer biogas än vad som används i dag – det är efterfrågan som styr. Utvecklingen ser positiv ut. 2020 producerades cirka 3 miljoner Nm3 biogas, det motsvarar 30 GWh. Det kan förse 2 800 stycken bilar med bränsle under ett års tid om varje bil kör 1500 mil.

producerad biogas Gotland

*enligt underlag från Biogas Gotland, produktion till försäljning.

Transport och biogas

Det har skett en stor ökning av bioenergi inom transport. Det ställs krav – inom exempelvis kollektivtrafiken på Gotland ska minst 70 procent av bussarna drivas på biogas. Även andra samhällsfunktioner, till exempel sopbilar och färdtjänst, ska till viss del vara biogasdrivet. 2020 användes cirka 630 000 Nm3 biogas till att driva bussar på Gotland.

diagram biogas bussar

*enligt underlag från Biogas Gotland, produktion till försäljning.

Tanka miljö- och klimatsmart

Ekokommun Gotland har sammanställt en lista med fördelarna med att tanka biogas.

  • Biogas tillhör de allra bästa bränslena för bilar, bussar och lastbilar som går att tillverka i dag, ur miljö-, resurs-och klimatsynpunkt. På Gotland är möjligheterna mycket goda för att producera biogas.
  • Biogas ger slutna kretslopp både för lantbruket och i kommunal avfalls-  och avloppshantering.
  • Biogas är ett rent bränsle som passar särskilt bra i tätorter, den ger varken utsläpp av partiklar eller sura avgaser.
  • Hushållsavfall som rötas ger både biogas och växtnäring.
  • Biogas produceras lokalt. Det minskar behovet av långa transporter. Biogas minskar oljeberoendet och därmed också risken för oljekatastrofer i raffinaderier eller havererade tankbåtar.
  • Rötningen minskar volymen på gödsel som ska spridas ut på åkern, samtidigt som näringen i gödseln blir lättare för växterna att få tag på.
  • Rötningen minskar lukten på gödseln och minskar växtnäringsläckaget – bra både för människor, mark och vatten.
  • På Gotland finns fyra tankställen för biogas. En biogasmack finns intill OK-macken på Färjeleden i Visby, en finns på Österby vid Lundbygatans norra utfart och en tredje biogasmack finns på Sudret i Alva söder om Hemse. På norra Gotland finns biogasmacken i Lärbro.

Läs mer

Biogas – lokalproducerat drivmedel

Läs mer om biogas på Region Gotlands webbplats.

Hitta tankställe för biogas

På Gotland finns det fyra platser där du kan tanka lokalproducerad biogas, fordonsgas. Hitta tankställe för biogas på Gotland.

Sex vindkraftverk omgivna av skog sett uppifrån
Sex vindkraftverk omgivna av skog sett uppifrån

Vindkraft på Gotland

En kraftig utbyggnad av vindkraft har skett – i Sverige och på Gotland. Vindkraft är en viktig energikälla och passar speciellt bra på en ö som Gotland, där det ofta blåser.

För Gotlands del är för närvarande möjligheten till utbyggnad av vindkraften begränsad. Ekonomin för förnybar el, möjligheten att få tillstånd till nya vindkraftverk och att få tillgång till distributionsnät för den producerade elen är avgörande för utbyggnaden. För att möjliggöra större utbyggnad av vindkraften behöver Gotland förstärka sin elanslutning mot fastlandet.

Sedan juli 2020 finns ökad kapacitet att mata in produktion i elnätet 65MW. För mer information och placering i kö, kontakta GEAB.

Målsättning för vindkraften på Gotland

Region Gotland har tagit fram en målsättning för utbyggnaden av vindkraften på Gotland. Där ska vi ha en årsproduktion i storleksordningen 2,5 TWh el på land och inom Gotlands havsområden. Det kommer innebära cirka 200 nya vindkraftverk om medelstorleken ökar till 3 MW. Om vi ska nå dit behövs förstärkning av elnäten.

Vilka utmaningar finns det?

Just nu är möjligheten till utbyggnad av vindkraft på Gotland begränsad. Läs mer hos GEAB.

Läs mer

Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025

Plan med strategi och riktlinjer för Gotlands vindbruk.

Prövning av vindbruk 
På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.