Gotland visar vägen i energiomställningen

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att möjliggöra att Gotland går före i omställningen till ett hållbart energisystem. I utvecklingsstrategin Vårt Gotland – 2040 har Gotland som mål att vi 2040 har ett energisystem baserat på förnybar energi.

2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Utsläpp från verksamheter inom Sveriges gränser ska då vara minst 85 procent lägre än 1990. Detta är beslutat av Sveriges riksdag.

Nyckeln till framgångsrik omställning ligger i ett nära och långsiktigt samarbete mellan alla som är aktiva och verkar på Gotland; allt från besökare, fast- och säsongsboende, föreningar och företag till offentliga organisationer. Det finns en färdplan för arbetet hur vi ska stärka Gotlands kapacitet att nå utsläppsmålen tidigare än övriga Sverige.

Gå till avsnitt

Gå till avsnitt

Energiomställningen - vi ska gå före

Gotland tänker gå före i energiomställningen. Det samlade Gotland har tidigt stakat ut vägen mot det förnybara genom att vara pionjärer inom vindkraft där idag hälften av vår energikonsumtion produceras förnybart på ön. Nu tar vi nästa steg och arbetar mot målet 2040 – ett helt förnybart energisystem. Gotlands avgränsning som ö gör det väl lämpat som en plats att prova ut nya lösningar som sedan kan replikeras och skalas upp i övriga Sverige och EU. Vi har en stark politisk vilja, ett förstklassigt Campus med energifokus samt en befolkning och ett näringsliv som kännetecknas av handlingskraft. Det ger oss grundförutsättningarna vi behöver.

En del av Gotlands utvecklingsstrategi

Gotland antog 2021 en ny utvecklingsstrategi för regionen som ger oss riktningen och målen framåt. Kopplat till detta utarbetas ett program för genomförande som griper över det hela gotländska samhället och ser till att vi sätter handling bakom våra mål. Etableringen av Energicentrum Gotland är en del i den genomförandeplanen och nu byggs kapacitet både privat och offentligt för att nå hela vägen.

Gotlands utvecklingsstrategi  

Utvecklingsstrategi framtagen av Region Gotland.

Energi- och klimatstrategi för Gotland 

Länsstyrelsen Gotlands län har antagit en energi- och klimatstrategi – Tillsammans mot 2030.

Gotland – en Energipilot

Sverige har även tagit ett beslut att etablera Gotland som en Energipilot och har givit Energimyndigheten det löpande uppdraget. Syftet är att nyttja Gotland som en plats där nationella krafter samlas för att accelererat pröva ut lösningar på Gotland som sedan kan tillgodogöras övriga landet. Läs mer om Energimyndighetens färdplan längre ner på sidan.

Vägen framåt

Med mycket på gång finns en ödmjukhet för att vi kontinuerligt behöver skapa samarbeten med omvärlden för att ser till att kompetens, teknik och kapital tillgängliggörs Gotland – på så sätt kan vi göra verklighet av planerna.

Gotland är också ett så kallat Living Lab inom energiomställningen vilket innebär en uttalad beredskap att kunna ta emot och samarbeta med aktörer från omvärlden som vill testa ny teknik, skapa samarbeten i framkantsprojekt och även investera i modern energi-infrastruktur.

Välkomna till Gotland – en ö som inte bara är fantastiskt vacker utan där också energiinnovation är en del av livet. Hos oss gror framtiden!

Energipilot Gotland - Energimyndighetens uppdrag

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att möjliggöra för att Gotland att vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem.

En färdplan, Energipilot Gotland, för arbetet har tagits fram och genomförandet av färdplanen ska stärka Gotlands kapacitet att nå målen tidigare än övriga Sverige.

Åtgärdsförslag

Energipilot Gotland är indelat i sju delområden, till respektive område har åtgärder tagits fram med olika parter som ansvarig utförare. Åtgärderna är pågående, slutförda eller ej påbörjade. Energicentrum var en av åtgärderna i paketet Lokal förankring och kapacitet. I Rapportering Energipilot 2020 går att se status för respektive åtgärd.

  Rapportering Energipilot 2021
Lokal förankring och kapacitet
 • Energicentrum Gotland
 • Initiativ för att accelerera omställningstakten på Gotland.
Flexibelt och robust elsystem
 • Ökad leveranssäkerhet och möjligheten att ansluta förnybar elproduktion – på kort och lång sikt.
 • Utveckla en lokal marknad för flexibilitet.
 • Studera regelverk och affärsmodeller kopplade till flexibilitet.
 • Utveckling av de regulatoriska förutsättningarna för innovation inom elsystemet genom regulatorisk sandlåda.
Klimatsmart industri
 • CemZero – Cementas elektrifiering av produktionen.
 • Nordkalk – förnybara energibärare vid produktion av bränd kalk.
Fossilfritt transportsystem
 • Initiativ för en omställning till en fossilfri transportsektor på Gotland.
 • Energimyndighetens uppdrag om sektorsstrategier
 • Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan.
 • Studie inför nästa färjeupphandling av trafiken till och från Gotland.
 • Främjande av anslutning av fartyg till landströmsförsörjning.
 • Klimatneutral färjedrift av Fåröleden
Resurseffektiv bebyggelse
 • Kunskapssatsning med syfte att minska byggnaders energianvändning och att öka byggnaders användning av förnybar energi.
 • Centralisering och automatisering av drift och övervakning i byggnader
 • Demonstrationsprojekt av solelslösningar i flerbostadshus.
 • Energi- och klimatrådgivning med fritidshusägare som målgrupp.
 • Databas som ger heltäckande bild över det gotländska byggnadsbeståndet.
Areella näringar
 • Digital hub för energiomställning av jord- och skogsbruket.
Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor
 • Trygg energiförsörjning – en viktig del in ett hållbart energisystem
 • Energi- och klimatrådgivare på Energicentrum

Fördjupning

Här samlar vi material kopplat till Energipilot Gotland

Energimyndigheten  

Läs mer om energipiloten på Energimyndighetens webbplats.

Rapportering Energipilot Gotland 2021 (PDF) 
 Färdplan (PDF)
På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.