Leader Gute

Leader Gute är en ideell förening som fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygden. Projekt som får stöd ska drivas enligt leadermetoden som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Stödet som fördelas kommer från EUs struktur- och investeringsfonder, staten och Region Gotland.

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till projekt. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Egen utvecklingsstrategi för Gotland

Varje leaderområde har sin egen utvecklingsstrategi som bygger på de lokala behoven och styr vilka idéer som kan få projektstöd. Gotland är ett leaderområde och Leader Gutes kansli informerar, ger råd och tar emot ansökningar.

Större projektstöd inom energiomställning och hållbart företagande

I Leader Gutes strategi är ”Accelererande klimat- och energiomställning” och ”Hållbart företagande” två insatsområden. 

Inom insatsområdet ”Accelererande klimat- och energiomställning” kan organisationer/föreningar med allmännyttig verksamhet på landsbygden söka projektstöd till större utvecklingsprojekt. Detta projektstöd ska bidra till minskad miljöbelastning genom omställning till ett samhälle som är energisnålt och utnyttjar naturresurserna på ett hållbart sätt.

Inom insatsområdet ”Hållbart företagande” kan företag som verkar på öns landsbygder söka projektstöd enligt särskilda regler för företag. Projektstödet ska bidra till hållbar utveckling i företag, där t.ex. energieffektivisering kan vara en del.

Dessa projektstöd ställer höga krav på ansökan och redovisning. Ansökande projektägare ska ha god administrativ förmåga och likviditet som täcker 45% av projektets kostnader.

Sök miniprojekt via Leader Gutes webbplats

Leader Gute erbjuder också stöd till miniprojekt med enklare ansökan och snabbare beslut. Ansökan görs med ett enkelt formulär som laddas ner från Leader Gutes hemsida. Beslut om stöd fattas sex gånger per år. 

Miniprojekt är indelade i olika teman för antingen allmännyttiga verksamheter eller företag. Stöden varierar upp till 40 000 kronor i de olika temana. Nya teman för ministöd tillkommer löpande.

Energibesparing för mötesplatser
I oktober 2024 lanserades ”Energibesparingar för mötesplatser” som ett stöd till miniprojekt. Här kan allmännyttiga verksamheter på öns landsbygder (utvecklingsbolag, LRF–avdelningar, lokala föreningar och liknande) söka stöd upp till 24 000 kronor.

Stödet kan användas exempelvis till:
Utbildningar och konsultinsatser som leder till lägre energianvändning på mötesplatsen.

• Inköp av energibesparande produkter och/eller arbetsinsatser.

 

Relaterat innehåll

Logotyp Leader Gute

Om föreningen

Leader Gute
 

Kontakt

Elin Lundqvist, verksamhetsledare
0498 501 80
ellen.lundkvist@leadergute.se